Projenin Kapsamı

Gençlerin üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların artırılması, başta eğitim, sağlık, adalet, istihdam ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması; gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve millî değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Projede yazacağımız yazılımla iş ve iş bulma süreçlerine katılacak öğrencilere, öğrenim gördükleri bölümler de dikkate alınarak, kendi tercihleri doğrultusunda mesleki yönlendirme yapılacak bu program ,ağırlıklı olarak kişilik-karakter mesleki gelişim ve kariyer planlama rehberliği hizmeti sunmaktadır. Programda periyodik olarak yapılan anket çalışmaları ile ölçme ve değerlendirme kapsamında detaylı bir şekilde yer alacaktır.

Bu sayede etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda önemli adımlar atılacaktır. Ülkemizdeki gençlerle ilgili eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması vb. konularda politikaların üretilmesine katkı verilecektir.